^ Powrót go góry strony

Celem działania Centrum Integracji Społecznej w Garczu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Specyfika tych grup jest bardzo różna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia pracy. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób  poprzez  reintegrację społeczną i zawodową.

Reintegracja społeczna obejmuje prowadzenie kursów, warsztatów i konsultacji indywidualnych.  Za organizację tych form wsparcia odpowiedzialni są psycholodzy specjalizujący się w pracy z osobami niezatrudnionymi. Celem zajęć jest wzmocnienie kompetencji osobistych i społecznych ważnych w życiu osobistym i zawodowym. Uczestnicy kursów poznają m. in. swoje mocne i słabe strony, korzyści ze wzmocnienia własnej wartości czy też sposoby przezwyciężania barier utrudniających komunikację. Rozwijając kompetencje osobiste i społeczne uczestnicy dostosowują się do aktualnych wymagań rynku pracy. Pracodawcy bowiem coraz częściej doceniają osoby pewne siebie, umiejące odpowiednio się zaprezentować i skutecznie komunikować.

Aktywizacja zawodowa polega na podnoszeniu kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy przyuczające do zawodu.

W efekcie udzielonego wsparcia, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększają znacznie swoje szanse na rynku pracy. Zdobywają kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Nabierają pewności siebie, chęci do życia, nawiązują więzi społeczne. I co najważniejsze – podejmują pracę.

Zadaniem Centrum jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wielotorowe, kompleksowe wsparcie skierowane do tej grupy realizowane jest poprzez warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia, których celem jest reintegracja społeczna oraz nabywanie umiejętności poruszania się po rynku pracy.